Zaloguj się

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi z dnia 14.09.2018r.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.vintagezona.com, którego właścicielami są Kornelia Murawska, prowadząca działalność gospodarczą Kornelia Murawska „Kora”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9671418487, zwanego dalej Sprzedawcą.
  2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@vintagezona.com.
 2. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
  3. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
  4. Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
  5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  7. Newsletter - Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczone usługi

  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera. W takim przypadku Sprzedawca bez zbędnej zwłoki usunie adres e-mail Klienta.
  3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
  5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
  2. Większość towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, działającym pod adre-sem www.vintagezona.com jest używana. Wszystkie rzeczy są prane, bądź czyszczone chemiczne. Z racji tego, że są to rzeczy używane, mogą nosić nieznaczne ślady użytko-wanie, jeżeli jednak rzecz posiada jakieś ubytki lub poważniejsze zniszczenia, zostanie to nadmienione w opisie. Ponadto rzeczy nieużywane mają odpowiednią adnotacje w opisie danego produktu.
  3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
  4. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i każdorazową akceptacją regulaminu sklepu.
  5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  7. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
  8. Sklep Internetowy www.vintagezona.com nie posiada innych ukrytych kosztów.
  9. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
  10. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta
  11. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, zerwania Umowy sprzedaży, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
  12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  13. Z chwilą gdy Klient dokona zapłaty za zamówione towary metodą płatności opisaną w §5 ust.2a niniejszego Regulaminu, a Sprzedawca otrzyma potwierdzenie z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, Umowa sprzedaży staje się potwierdzeniem zakupu klienta.
  14. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 5. Ceny, metody i terminy płatności. Wysyłka towaru.

  1. Ceny Towarów podawane są w walutach: polski złoty i euro.
  2. Klient może wybrać następujące metody płatności: a. płatność elektroniczną, w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia;
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 6. Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Podane w Sklepie Internetowym koszty dostawy, dotyczą terytorium Polski.
  2. Jeśli klient chciałby dostarczyć zamówienie na adres zagraniczny proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@vintagezona.com
  3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: a. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
  6. Czas realizacji zamówienia od momentu otrzymania potwierdzenia płatności wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Termin otrzymania zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy (określony w formularzu w momencie składania zamówienia).
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostawy zamówienia w terminie od 1-14 dni roboczych, niezależnie od wybranego sposobu dostawy, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta z Klientem w czasie trwania promocji.
  8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
  9. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt e-mailowy, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 7. Postępowanie reklamacyjne

  1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zamówionych Towarów, płatności oraz dostawy. Reklamacje zgłasza się pocztą elektroniczną na kontakt@vintagezona.com.
  2. Klient ma 7 dni kalendarzowych na złożenie reklamacji od daty odbioru towaru.
  3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Sklepie Internetowym przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się pocztą elektroniczną na kontakt@vintagezona.com.
  4. Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje, zgłoszenia lub nadużycia w terminie do 14 dni roboczych od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres sklepu sta-cjonarnego.
  5. Klient zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomio-na o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację.
  6. Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa do dochodzenia obro-ny swoich praw na drodze postępowania sądowego.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  3. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów.
  4. Klient może pobrać oświadczenie ze Sklepu Internetowego, które znajdzie w zakładce Zwrot i Reklamacja, umieszczonej w stopce strony i przesłać na adres mailowy kontakt@vintagezona.com.
  5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, posiadać metkę Sprzedawcy i powinien być w takim stanie, w jakim został doręczony do Klienta. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrotu do Sprzedawcy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Kornelia Murawska „Kora”, Dworcowa 75/3 , 85-009 Bydgoszcz
  7. Klient dołącza do zwracanego Towaru paragon, będący potwierdzeniem zakupu towaru oraz oświadczenie Zwrotu Towaru, jeśli nie zostało przesłane wcześniej drogą mailową.
  8. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować.
  9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, zwróci Klientowi koszt zakupu Towaru, wraz z najtańszym, kosztem przesyłki, dostępnym w Sklepie Internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.
  10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
  12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub paczkomatami.
  13. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §8 ust.1,2,4,6,11 niniejszego Regulaminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 9. Ochrona danych osobowych

  1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.
  3. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest Sprzedający.
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
  3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Własność intelektualna

  1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 12. Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie, a które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień dokonanych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.
  2. Wszelka korespondencja związana z zamówieniem, będzie kierowana do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych ze Sklepem Internetowym, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klienta.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.